Şirketimiz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, işbu metinde açıklanan çerçeve dahilinde iş amaçları ile bağlantılı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kişisel verilerinizi işleyecektir. Bu kapsamda şirketimiz, kişisel verilerinizin yasa dışı işlenmesini, yasa dışı erişimini önlemek ve kişisel verilerinizi korumak amacıyla, kişisel verilerin temel hak ve özgürlüklerini, özellikle de gizlilik hakkını koruma amacıyla çıkarılan yasalar ve yönetmeliklere uygun bir güvenlik seviyesi kurmak için teknik ve idari tüm önlemleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, işbu şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileri haricinde kalan tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilerin birkaç örnek aşağıda listelenmiştir;

Ad, soyad, Türkiye kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel konum / güvenlik görüntü kayıtları, çağrı merkezi / hizmet kalitesi ses kayıtları, banka hesap numarası, çerez kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki dayanakları;

Tarafınızca paylaşılan kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, sizin ve/veya temsil ettiğiniz kurumların ve şirketlerin şirketimizin sunduğu ürünlerden ve hizmetlerden faydalanmasına izin vermek amacıyla,
 • Şirketimiz tarafından iletişim amaçlı yürütülen idari operasyonların gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Şirketimizin kullanımındaki mekanların fiziksel güvenliğini ve kontrolünü sağlamak amacıyla,
 • İş ortağı / müşteri / tedarikçi (yetkili kişi veya çalışanlar) ilişkilerinin kurulması amacıyla,
 • İş ortaklarımız, tedarikçiler veya diğer üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak sözleşme gerekliliklerinin karşılanması ve finansal anlaşmaya varılması amacıyla,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacıyla,
 • Şirketimizin çağrı merkezi arandığında veya web sitesi kullanıldığında ve/veya
 • Şirketimiz tarafından düzenlenen eğitimlere, seminerlere veya etkinliklere katılımın sağlanması amacıyla.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Şirketimizle paylaştığınız kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan araçlarla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak ofisler, şubeler, çağrı merkezi, web sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz, veri sağlanan ve saklandığı ortamlarda yetkisiz erişime, manipülasyona, kayba ve zarara uğramamasını sağlamak için iş süreçleri tasarımı ve teknik güvenlik altyapısı iyileştirmelerini uygular.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak şartıyla işlenir ve yasama tarafından belirlenen süre boyunca saklanır veya böyle bir süre belirlenmediyse, verilerin işlendiği amaç gerektirdiği süre boyunca saklanır. Bu sürenin sona ermesinin ardından, tarafınızdan sağlanan kişisel veriler, silme, imha veya anonimleştirme yöntemleriyle şirketimizin veri akışlarından kaldırılabilir.

Kişisel Verilerin İletilmesi;

Kişisel verileriniz, yasalar ve diğer mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlar doğrultusunda şunlara aktarılabilir;

 • Türk Telekomünikasyon A.Ş. veya Türk Telekomünikasyon grubu şirketleri,
 • Şirketimizin adına ve hesabına işlettiğimiz yetkilendirdiğimiz şirketler, temsilcilerimiz,
 • Resmi olarak yetkilendirilmiş yasalarında açıkça kişisel verilerinizi talep etme yetkisine sahip düzenleyici ve denetleyici otoriteler, kamu kurumları ve/veya kuruluşları,
 • İlgili amaçlar doğrultusunda, iş ortakları, tedarikçiler ve taşeron şirketler, bankalar, kredi riski ve finans kurumları ve diğer gerçek kişiler veya tüzel kişilikler,
 • Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal yürütme süreçleri ile ilgili kişiler, denetçiler de dahil olmak üzere, iş ortakları, hizmet sağlayıcı üçüncü kişiler, yetkilendirilmiş kişiler ve kuruluşlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda iç veya dış ülke dahilinde.

KVKK'nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınız;

Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; 
b) Kişisel verileriniz işlenmişse, işlenme amacını öğrenme; 
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; 
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; 
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme; 
f) Kişisel verilerinizin KVKK'nın 7. maddesi gereğince silinmesini veya yok edilmesini isteme; 
g) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu işlemlerin, kişisel verilerinizi aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; 
h) Kişisel verilerinizin otomatik sistemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; 
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sonucunda zarar görmeniz halinde zararın tazminini isteme.

KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi kanıtlayan bilgileri içeren bilgileri içeren ve talebinizi içeren dilekçenizi şahsen teslim edebilir veya noter aracılığıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletebilir veya güvenli elektronik imza ile [email protected] adresine iletebilirsiniz.